โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (ฉบับใหม่)

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (ฉบับใหม่)

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (ฉบับใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยทางโรงเรียนพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นหลัก จึงได้ทบทวนและหารือเพื่อดำเนินการตามประกาศ (ฉบับแก้ไข) ดังนี้

เอกสารแนบ
Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.