ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม A และนักเรียนกลุ่ม B

 

เอกสารแนบ
Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.