Head Page Title Name

กิจกรรมรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6

ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีนายนิคม เชาวร์กิติโสภณ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จบกิจกรรมโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนมีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างมีมาตรฐานและรัดกรุมเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื่อโรคโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้เจลแอลกอฮอล่างมือ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมพิธีทุกคน

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.