Head Page Title Name

กิจกรรม Smart kids

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ทางโรงเรียนของเราได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยกิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่งได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในระดับชั้นปฐมวัยได้แสดงออกถึงความสามารถ ในด้านต่างๆ ทั้งการเต้น การฟ้อนรำ การแสดงจินตลีลา การเล่านิทาน และความสามารถทางด้านกีฬา เช่น การแสดงเทควันโด และการแสดงกายบริหารหรือแอโรบิก ซึ่งการแสดงในวันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกตรองนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งเรื่เครื่องแต่งกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างหนาแน่น ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนมัธยมวิทยาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการตอบรับและความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นนี้ในกิจกรรมต่อๆไป

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.