Head Page Title Name

ฝึกประสบการณ์อาชีพนอกสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเสริมสร้างใ้หนักเรียนมีทรรษนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ หน่วนงาน โดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ทักษะการทำงานเบื้องต้นการเรียนรู้และเข้าใจสภาพการทำงานในโลกอาชีพจริง

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.