20203107_84280836670952263006.jpg

กำหนดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ

Read More →
20203006_29794251446870987848.jpg

แก้ไข ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่1

Read More →
20202906_10351815815773784251.png

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูชาวต่างชาติ(ภาษาจีน) จำนวน 2 อัตรา

Read More →
20202406_39341350313900343398.jpg

โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (ฉบับใหม่)

Read More →
20202306_67703869947235582189.png

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More →
20202306_28841521855226904277.png

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read More →
20202306_71422636166768357206.png

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นประถมศึกษา

Read More →
20202306_95424901087201867449.png

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มA และนักเรียนกลุ่ม B ระดับชั้นอนุบาล

Read More →
20202306_11608827846242026606.jpg

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อ เข้าปฎิบัติหน้าที่ครู

Read More →
20201106_24632372733151472845.jpg

ประกาศรับสมัครบุคลากร

Read More →
20200106_41008333872230380845.jpg

แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานระบบออนไลน์

Read More →
20200106_46701261451198057570.

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา ปีการศึกษา 2563

Read More →
Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.