ประวัติโรงเรียน


          โรงเรียนมัธยมวิทยาเดิมชื่อ    ยกสาย ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อค้าคหบดีชาวจีน ในจังหวัดลำปางเมื่อพ.ศ. 2466 เปิดสอนภาษาจีนจนกระทั่ง สงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนทั่วประเทศถูกสั่งปิด ช่วงประมาณพ.ศ. 2482 ถึง 2483 ชาวจีนจึงได้ใช้โรงเรียนเป็นสโมสรพ่อค้าชาวจีน จนกระทั่งปีพ.ศ. 25094 พ่อค้าชาวจีนจึงขอเปิดโรงเรียนอีกครั้งใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยใช้โครงสร้างการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประชาวิทย์และนักเรียนไปกลับทั่วไปครั้งแรกมีนักเรียน 49 คนด้วยมี นายวิตต์ ว่องวทัญญู เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          ในระหว่างปีพ.ศ. 2495 ถึง 2540 รายรับไม่พอรายจ่ายในปี พ.ศ. 2506 จำนวนนักเรียนรถจาก 200 คนเหลือเพียง 87 คน ศิษย์เก่าและพ่อค้าจึงยื่นมือมาช่วยเหลือ ฐานะการเงินโรงเรียนจึงกระเตื่องขึ้นจนกระทั่งปีพ.ศ. 2512 นายนัฐ  วนชยางกูล เป็นประธานคณะกรรมการ โรงเรียนพัฒนามาอย่างช้าๆจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นตามลำต่อมาปี          พศ 2519 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ขออนุญาต ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์มัธยมวิทยา มี นายนัฐ  วนชยางกูล  เป็นประธานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 ถึง 2542

          โรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน อยู่ภายใต้การบริหารโดยคณะ กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการ ศึกษาประชาวิทย์ - มัธยมวิทยามีนายนิคม  เชาว์กิตติโสภณเป็นประธานและเป็นผู้รับใบอนุญาต นายแพทย์ธานี  ลิ้มทอง เป็นกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียนมัธยมวิทยา นายสมศักดิ์  นนธิสกุล เป็นกรรมการเหรัญญิกตั้งอยู่เลขที่ 329 ถนนฉัตรไชย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 13 ไร่ 33 ตารางวา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


* อักษรย่อ ม ม้า กับ ท ทหาร มีคบเพลิงอยู่ที่ตรงกลาง อักษรย่อและคบเพลิงบรรจุอยู่ในกรอบวงกลม

* มีชื่อเต็มภาษาไทย "โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง" อยู่ในกรอบวงกลมด้านบน

* มีชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า "MATAYOMWITTAYA SCHOOL LAMPANG" อยู่ในกรอบวงกลมด้านล่าง

* ความหมาย คือ แสงสว่างจากคบเพลิงเปรียบดังปัญญาที่จะขจัดวิชชา หรือความไม่รู้ของตน ปัญญาช่วยให้คนพ้นจากความมืดบอดหรือหลงผิด


สีประจำโรงเรียน :  เขียว  –  เหลือง

สีเขียว  หมายถึง ชีวิตความเจริญเติบโตและความสดใสโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมความดีทั้งมวล จึงเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเติบโตขึ้นพร้อมกับมีความรู้คู่กับ ความดี มีชีวิตที่มีคุณค่า เติบโต ขึ้นมาด้วยความสดใสและสง่างามด้วยคุณความดี

สีเหลือง  หมายถึง พลัง แสงสว่าง ปัญญาและความดี ชีวิตทั้งมวลบนโลก จะอยู่ได้ต้องอาศัยพลังงาน อาศัยแสงสว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ผู้มีสมองอันล้ำเลิสต้องอาศัยสติปัญญามันสมองในการแสวงหาความรู้ แสวงหาปัญญา ความสามารถ ในขณะเดียวกันมนุษย์ต้องสั่งสมความดีงามอันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต ปัญญาที่ประเสริฐจึงสร้างพลังในการดำเนินชีวิต ปัญญาจึงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต นำความสุข ความดีมาสู่ทุกคน

พันธกิจ/วิศัยทัศน์/เป้าหมาย


โรงเรียนมัธยมวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ภารกิจ

ปรัชญา

เป้าหมาย

เพลงประจำโรงเรียน


จังหวะมาร์ชคำร้อง/ ทำนอง ประทีป มณฑาทอง

       โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง เป็นแหล่งชี้ทางให้เยาวชนประพฤติตนดี

 การเรียนศึกษา กีฬา เรียน เล่นเต็มที่ เกียรติมีชื่อก้องไปไกล

 คุณครูเฝ้ากวดขันหมั่นอบรมวิชาให้ศิษย์นำพาการเรียนกีฬาทำดีพร้อมใจ

ศิษย์เก่าก่อนนั้นมากคน งานก้าวหน้าไกลภูมิใจกลับมาสดุดี

      เรารุ่นปัจจุบัน ทุกชั้นเรียนเพียรศึกษาจงมุมานะกันทั่วถ้วนมวลน้องพี่

เพียรเรียนไว้เพื่อใช้ในวันข้างหน้ามีนำชีวด้วยการศึกษาพาสุขใจ

โรงเรียนมัธยมวิทยาชวนเชิญสร้างความเจริญในนครลำปางรุ่งเรืองวิไล

พวกเรานักเรียนจะประพฤติดีต่อไปด้วยใจศิษย์มัธยมวิทยา

Copyright © 2019 by Mattayom Wittaya School, MTS.