พิธีมอบส่ิงของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดพิธีมอบส่ิงของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา โดย มี นายพินิจ แก้วจิตคง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ฯ พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณชุมชน และภายในโรงเรียนร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10