โรงเรียนมัธยมวิทยา


โรงเรียนมัธยมวิทยา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มสาระ ภายใต้ความใส่ใจด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่น่าเรียน น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม