สถาบันพระมาหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดอบรมให้แก่นักเรียน


สถาบันพระมาหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตสาอา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่น ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  ให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา