การวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)


ผู้อำนวยการอนุชา เสนาธรรม มอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบและแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 31 คน ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ ได้แก่ ????YCT 1 ด.ช.นิธิภัทร เขื่อนแก้ว ชั้น ป.5/1 ได้รับคะแนนเต็ม 200 คะแนน ????YCT 2 ด.ญ. ศุภณิดา ชื่นเมือง ชั้น ป.5/1 185 คะแนน ????YCT 3 ด.ญ. ขวัญฤทัย เมืองใจมา ชั้น ป.6/1 149 คะแนน