อบรมลูกเสือโรงเรียนคุณธรรม


เมื่อวันพุทธที่ 19- 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือโรงเรียนคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.วสุไชย ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พระทรงพล อชิโต นพแก้ว และคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นผู้ให้การบรรยายความรู้ในหัวข้อต่าง เพื่อให้คณะแกนนำลูกเสือคุณธรรม นำความรู้ที่ได้ไปสานต่อเพื่อนในชั้นเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป