มอบรางวัล นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ นิทัศน์ ราชภ้ฎลำปาง 2561


ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงาน วันวิทยาศาสตร์ นิทัศน์ ราชภ้ฎลำปาง 2561 ได้รับรางวัล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนที่ไปร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย