กิจกรรม วันแม่โรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยาเป็นประธานในพิธีพร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ชมการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุด "พระแม่แก้วของแผ่นดิน" ชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชุด "รักแม่เท่าฟ้า" การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "มัธยมน้อมสดุดี องค์ราชินี ศรีแผ่นดิน" และการแสดงของนักศึกษาวิชาทหาร ในการจัดกิจกรรมวันนี้ ทางผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ที่มร่วมงานวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ และเด็กดี