กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน ซึ่งนำโดย นายชัชวาล วิโรจศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ นำโดยวงดุริยางค์ และขบวนแห่กลองยาว ของโรงเรียนมัธยมวิทยา และมีนักเรียนที่ร่วมเดินขบวนแห่เทียนกันอย่างพร้อมเพียง โดยการจัดถวายเทียนได้จัดถวาย 3 ด้วยกัน คือ ระดดับประถมศึกษาปี่ที่ 6 จัดถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดถวาย ณ วัดบ้านดงไชยวราราม และในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดถวาย ณ วัดดำรงธรรม