กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


“นิยมไทย ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยาร่วมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้คำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและได้แข่งขันการจัดทำจัดบอร์ดหน้าชั้นเรียน