วันสถาปนาลูกเสือไทย


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางกองลูกเสือจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง โดยทางโรงเรียนมัธยมวิทยาส่งตัวแทนคณะลูกเสือร่วมเดินสวนสนาม จำนวน 1 กอง เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง