กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561


ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย