กิจกรรม 100 ปีครูดีศรีเอกชน


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยการนำของ นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้กล่าวโอวาทให้กับทางคณะครูที่ได้รับรางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป