กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยการนำของ นายอนุชาเสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย