กิจกรรม ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งเป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครู ตั้งแต่โบราณกาล และในวันเดียวกันนี้ทางคณะครูโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เข้าร่วมในงานวันครู ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ทั้งนี้นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้กล่าวโอวาทให้กับทางคณะครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป