โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560


ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ วินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน