แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านสอบวัดระดับภาษาจีน HSK


ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ณ สนามสอบร.ร.ประชาวิทย์นักเรียน ม.1-6 จำนวน 51 คน สอบผ่านจำนวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้ร่วมโครงการ) ระดับ 1 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 200 คะแนน นางสาวภัทรวดี เกษมสุข ม.4 ระดับ 2 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 197 คะแนน เด็กชายรัฐสิทธิ์ กามาด ม.2 นายสิทธิโชค เขียวขำ ม.4 ระดับ 3 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 279 คะแนน นางสาว ณัฐภิญญา ศรีวิชัย ม.5 ระดับ 4 : นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 153 คะแนน เด็กหญิง ฐิตินันท์ สมพมิตร ม.3 นางสาวอรัญญา ก๋องคำ ม.6