ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง ได้รับเกียรติจาก คณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กของโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพี่เลี้ยงเด็ก และผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเด็กเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เด็กที่เข้ารับบริการมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี ๒๕๔๖