การเลือกตั้งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง


โรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปาง ได้รับเลือกให้ใช้สถานที่จัดประชุม การเลือกตั้งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปางคือ ภารดาเกรียงศักดิ์ มายอด อธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปางพร้อมทีมงานที่ได้ร่วมดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว