การประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการ 2560


เมื่อวันที่ 2 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารวมการแข่งขัน การประกวดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการ 2560 ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ของการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น