การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักกับกับครูประจำชั้นและพบปะพูดคุยหรือครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ผู้ปกครองมารับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย