การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อความสมัคสมานสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียมัธยมวิทยาเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ และในวันพิธีเปิดก็มีนักกีฬาคู่เปิดสนามเป็นคู่แรกคือ นักฟุตบอลในระดับชั้น ม.ต้น ซึ่งการแข่งขันเป็นไปสนุกสนาน โดยการจัดกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่พึ่งสร้างเสร็จ