กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ "ภายใต้หัวข้อ มัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทย ตามรอยสุนทรภู่ น้อมรำลึกพระบรมครูแห่งแผ่นดิน " โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยาเปป็นประธานในพิธี และกิจกรรมในการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การท่องบทอาขยาน การแข่งขันอ่านบทกลอน จากเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น