ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียน


เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับเกียรติจาก นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรที่อยู่ภายในโรงเรียนร่วมกันถวายของเซ่นใหว้ต่อศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลต่อตัวเอง