แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec administrator aword 2017) จัดขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายอนุชา เสนาธรรม ซึ่งเป็นผู้อำนาวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารในครั้งนี้