รางวัลชนะเลิศ การประกวดซุ้มนิทัศการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ได้จัดโครงการ Free Trade Agreement เขตการค้าเสรี หัวข้อ FTA AEC สัญจรขับเคลื่อน ความรู้สู่เยาวชน 2017 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนบุญวามย์วิทยาลัย โดยให้มีการประกวดซุ้มนิทัศการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในหัวข้อ "REEP จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิกอย่างไร" ทางโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้เข้าประกวดจัดนิทัศการณ์ครั้งนี้ โดยการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000บาท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาทุกคน