งานวันวิชาการโรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดงานวันวิชาการ "สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ คู่พัฒนาผู้เรียน เทิดไท้องค์ราชัน" ดดยได้รับเกียรติจากคุณนิคม เชาว์กิติโสภณ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกประชาวิทย์-มัธยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และการแสดงโชว์ต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งภายในงานแต่ละบูธกะจะมีการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระมากมาย