กิจกรรม การศึกษาและป้องกันภัยยาเสพติด D.A.R.E.


โรงเรียนมัธยมวิทยาและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ลำปาง ที่จัดกิจกรรม การศึกษาและป้องกันภัยยาเสพติด D.A.R.E. ให้นักเรียนชั้น ป.6 ปีนี้เป็นปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนตระหนังถึงภัยของยาเสพติด และโทษของนาเสพติด