ได้จัดกิจกรรมค่ายมัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายมัธยมวิทยารักษ์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562ณหอประชุมยกส่ายโรงเรียนมัธยมวิทยาโดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์เอนก สุคณากุลเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และได้รับเกียรติจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 10 ท่านเป็นวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยนายกสโมสรนักศึกษาและรองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คนเป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานและและความรู้ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์คู่ชาติไทยตลอดไป