ร่วมแข่งขัววันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่สมแข่งขันงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและได้รับรางวัลหลายตำแหน่งมา