กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือวิสามัญ


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่14 -18 มกราคม 2562 โรงเรียนมัธยมวิทยา โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ได้เป็นประธาน "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกสวนป่าหรรษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง  และยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ มิวเซียมจังหวัดลำปางที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของจัดหวัดลำปาง