การแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมมวัย


ผ่ายอนุบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนมัธยมวิทยาได้รับรางวัลกลับมาหลากหลายรายการ