การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่1/2561


กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครูและผู้บริหารในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ