โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1/2561


วันที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-ระดับชั้นมัธนมศึกษาปีที่6 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ