โครงการONE DAY ONE WORD ปีการศึกษา 2561


โครงการONE DAY ONE WORD เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจตามความสนใจของนักเรียนผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนในทุกเช้าวันอังคารแลัวันศุกร์ของสัปดาห์