P.1 and P.4 Morning Program Semester 1/2561


กิจกรรมMorning Programหรือกิจกรรมสุนทรียภาพป.1และป.4 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยในทุกๆเช้าตั้งแต่เวลา 8.00-8.20น. คุณครูจะสอนประโยคภาษาอังกฤษ1-2ประโยคที่นักเรียนสามารถนำไปใช้แนะนำตัวหรือใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น