กีฬาต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนมัธยมวิทยาประจำปีการศึกษา 2561


เริ่มต้นแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนมัธยมวิทยาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจในนักกีฬา อีกด้วยทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาบสถานศึกษา มีการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์