กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561


กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโรงเรียนมัธยมวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย จะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย