การประชุมผู้ปกครองรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดย นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้แก่คณะผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักกับครูประจำชั้น พบปะพูดคุยหรือครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และแจ้งนโยบายต่าง เกี่ยวกับทางโรงเรียน อาคารสถานทีของโรงเรียน