ทำบุญโรงเรียนและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561


งานทำบุญโรงเรียนและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน ได้มีการจัดทำบุญขึ้นทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา มีความสุข และมุ่งหวังอานิสงค์ผลบุญจากการทำบุญครั้งนี้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป