ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4โดยมีนาย ชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เปิดงาน พุดคุยพบประกับผู้ปกครองของนักเรียนและแจ้งนโยบายต่าง และ เกี่ยวกับทางโรงเรียน อาคารสถานที่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย