กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา


เมื่อวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธญมวิทยา จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนได้วางเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนและรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเช่น อัตลักษณ์โรงเรียน ปรัชญา เพลงประจำโรงเรียน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษานี้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่สำคัญ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาแลภาษาอังกฤษ