อบรม "การใช้ ICT จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"


โรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ ICT จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายา 2561 โดยมีนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศนื สำนักงานการศึกษาธิการ จัดหวัดลำปาง เป็นพิธีกรในการให้ความรู้แก่คระครู โดยในการอบรมจะเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นหลักเพื่อให้คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย