อบรม


เมื่อวันที่ 20-21 เมษายา 2561 โรงเรียนมัธยมวิทยา นำโดยนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ ICT จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานการศึกษาธิการ จัดหวัดลำปาง เป็นพิธีกรในการให้ความรู้แก่คณะครู โดยในการอบรมจะเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นหลักเพื่อให้คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย