งานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย


งานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด 16 โครงการ. มีการจัดแสดงผลงานนักเรียนและแสดงโครงงานโปรเจคแอฟโพรทของนักเรียนระดับปฐมวัย